• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Ged is ann air-loidhne a bhios i am-bliadhna, le co-obrachadh eadar

Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle na Gàidhealtachd agus taic bho na buidhnean gu h-ìosal, bidh Blas a' toirt thugaibh ceòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal thairis air 11 làithean. Tha prògram farsaing de chonsartan, cèilidhean, bùithtean-obrach, òraidean is eile mar phàirt den fhèis agus bidh fàilte bhlàth oirbh!

________

A partnership between Fèisean nan Gàidheal and The Highland Council, with support from the bodies below, this year the Blas festival will take place online. Over 11 days we will deliver a fantastic programme of concerts, cèilidhs, workshops, lectures and more celebrating the music, songs, language and culture of the Highlands. 

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG