Fiosrachadh a' tighinn a dh'aithghearr

Festival News Coming soon 

Ged is ann air-loidhne a bhios e am-bliadhna, bidh Blas fhathast ann airson ceòl, òrain, cànan is cultair nan Gàidheal a chomharrachadh thairis air 11 làithean. Bidh prògram farsaing de chonsartan, bùithtean-obrach, oraidean is eile mar phàirt den fhèis!

________

This year the Blas festival will be take place online. Over 11 days we will deliver a fantastic programme of concerts, workshops, lectures and more that will celebrate the music, songs, language and culture of the Highlands 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle