Blas 2021 a' toirt thugaibh ceòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal thairis air 9 làithean sònraichte

Tha sinn air leth toilichte ainmeachadh gun tèid Blas 2021 a chumail eadar 19-27 Samhain! Bidh prògram farsaing de thachartasan againn am bliadhna, le consartan is cèilidhean a' gabhail àite ann an coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd. A thuilleadh air sin bidh sinn a' tabhann prògram air-loidhne le measgachadh de thachartasan air an t-sruthadh beò, bùithtean-obrach, taisbeanaidhean dràma, seiseanan seinn, òraidean is eile! 

Cumaibh sùil a-mach son tuilleadh fiosrachaidh! Blas 2021 celebrating the music, songs, language and culture of the Highlands

We are delighted that Blas 2021 will take place between 19-27 November! Our programme will be packed with cèilidhs and concerts taking place across the Highlands. We will deliver an extensive online programme as well, with livestreamed events, workshops, drama performance, lectures, song sessions and more! 

More info coming soon! 


 

Blas1.jpg
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle