ceòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal
thairis air 9 làitheaN


Thèid Blas 2021 air adhart eadar 19 agus 27 Samhain le prògram farsaing de chuirmean is cèilidhean ann an coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd. A thuilleadh air sin bidh sinn a' tabhann prògram air-loidhne le measgachadh de shruthaidhean beò, bùithtean-obrach, seiseanan seinn, òraidean is eile.

Bruthaibh gu h-ìosal airson fiosrachadh mu na tachartasan.

Brìghde Chaimbeul.jpg

celebrating the music, song, culture and language of the Highlands

Blas 2021 will take place between 19 and 27 November with a packed programme of live cèilidhs and concerts taking place across the Highlands. We will also deliver an extensive online programme with live-streamed events, workshops, lectures and song sessions.

Click above for information on the events.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle