top of page

GALLERY

Angus Nicolson

Thòisich an Angus Nicolson Trio air cluich còmhla aig toiseach 2009 fhad ’s a bha Aonghas, Murchadh agus Anndra stèidicht’ ann an Slèite, san Eilean Sgitheanach.

Tha na balaich an-diugh air an sgapadh eadar An Gearasdan, Gleann Eilg agus Glaschu, ach a dh’aindeoin sin fhuair iad air an dàrna clàr aca ‘Sealladh Àrd’ fhoillseachadh san t-Sultain 2016. 

The Angus Nicolson Trio, began at the start of 2009 while Angus, Murdo and Andrew were all based in Sleat on the Isle of Skye.

The lads are now spread out between Fort William, Glenelg and Glasgow, but have managed to get together to record their second album " Sealladh Àrd" - titled in memory of their late friend Ivan MacDonald - and release it in September 2016.

 

Blas Festival 2017 Appearances

Argyllshire Gathering Halls, Oban - Saturday 2 September

Angus Nicolson Trio playing at Blas Festival
bottom of page