top of page
Seonaidh B.jpg
An Lanntair, Steòrnabhagh - 22/11 
An Lanntair Stornoway - 22/11 
730pm

Oidhche far an dèanar luaidh air dà shàr-fhear-ciùil à Leòdhas, Dòmhnall MacLeòid (Donaidh Leòdaidh) agus Iain Mac a’ Mhaoilein (Seonaidh Beag).

 

Tha Donaidh, a bha ceithir fichead ’s a deich na bu thràithe air a’ bhliadhna, ainmeil ann an saoghal ceòl traidiseanta, gu sònraichte mar fhìdhlear is neach-teagaisg. Tha e air a bhith a’ toirt taic do cheòl thraidiseanta anns an eilean fad iomadh bliadhna.

 

Bha Seonaidh Beag ceithir fichead o chionn ghoirid, ’s tha e fìor ainmeil mar sheinneadair Gàidhlig. B’ e a’ phrìomh sheinneadair a bh’ aig Na Lochies; dh’fhoillsich Seonaidh seachd clàran còmhla ri Na Lochies, a thuilleadh air pàirt a ghabhail ann an iomadh ceilidh is cuirm-ciùil air feadh na dùthcha sìos tro na bliadhnaichean.

 

Bidh luchd-ciùil air leth a' tighinn còmhla gus luaidh a dhèanamh air Donaidh agus Seonaidh, nam measg Kathleen NicAonghais, Iain MacAoidh, Ailean MacEanraig, buill de Chòmhlan Phìob Leòdhais agus eile, agus bidh Tom MacÌomhair na fhear an taighe.

 

A celebration of two of Lewis’ finest, Donald ‘Donnie Leody’ Macleod and John ‘Seonaidh Beag’ Macmillan.

 

Donnie, who celebrated his 90th birthday earlier this year, is a well-known figure in traditional music circles and particularly for his fiddle playing and tuition and has been a keen supporter of the traditional music scene for many years across the island.

 

Seonaidh Beag, who recently celebrated his 80th birthday, is a well-known traditional Gaelic singer, who was the lead vocalist with the seminal Gaelic folk group ‘The Lochies’. With the Lochies, Seonaidh recorded 7 albums and over the years and has performed at cèilidhs and concerts across the country.

 

An impressive line-up of musicians join Donnie and Seonaidh for tonight’s celebrations, including; Kathleen Macinnes, Iain MacKay, Allan Henderson, members of the Lewis Pipe Band and more, with the popular MC Tom MacIver in charge of the evening.

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Venue Address

An Lanntair

Kenneth Street,

Stornoway,

Isle of Lewis

HS1 2DS

 

bottom of page