top of page
13920385_10153817156518067_8250435720849

Ionad Àros, Port Righ - 30/11 

Àros Centre, Portree - 30/11

730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£16
Concession £14
U-12 £5

Tha Urras an Eilein ann an com-pàirteachas ri Blas a’ toirt thugaibh cuirm air leth airson Latha Naomh Anndra le sàr luchd-ciùil is sheinneadairean na Gàidhlig.

Cuiridh sinn fàilte air an Dr. Aonghas Dòmhnallach, Kathleen NicAonghais, Stuart Jackson, Cairistiona Phrimrose, Alasdair MacIlleBhàin, Mhàiri Hall, Ailean MacEanraig agus òigridh na Fèise gu àrd-urlar Àrois, far am bi Ailean Caimbeul na fhear an taighe.

Urras an Eilein in partnership with Blas present a super St Andrew’s day celebration with a stellar cast of musicians and Gaelic singers.

 

The concert at Àros will welcome Dr. Angus MacDonald, Kathleen Macinnes, Stuart Jackson, Christine Primrose, Alasdair Whyte, Mhairi Hall, Allan Henderson and Fèis youngsters to the stage with fear-an-taighe Allan Campbell.

Venue Address

Aros,

Viewfield Rd

Portree

IV51 9EU

 

bottom of page