top of page

Dihaoine 22 Samhain Friday 22 November

22/11
Small Halls.jpg

Small Halls Festival

Talla Choimhearsnachd Chaol Acain

Kyleakin Community Hall

8pm

Fèis nan Tallaichean Beaga aig Seall, agus Fèis Bhlas 2019 a’ tighinn còmhla airson subhachas culturach air leth. 

Seall Festival of Small Halls joins forces with Blas festival 2019 for a unique cultural celebration. 

More info...

Seonaidh B.jpg

Seonaidh is Donaidh

An Lanntair

730pm

Oidhche far an dèanar luaidh air dà shàr-fhear-ciùil à Leòdhas, Dòmhnall MacLeòid (Donaidh Leòdaidh) agus Seonaidh Mac a’ Mhaoilein (Seonaidh Beag).

A celebration of two of Lewis’ finest, Donald ‘Donnie Leody’ Macleod and John ‘Seonaidh Beag’ Macmillan.

More info...

Robert_Robertson_1.jpg

Robert and Ross

le Fèis Òigridh na Mara

Talla Astley, Arasaig

Astley Hall, Arisaig

730pm

Consairt le Raibeart MacDhonnchaidh agus Ross MacUilleim (Tide Lines) le luchd-ciùil òga na sgìre

 

Robert Robertson and Ross Wilson (Tide Lines) in concert with the up and coming musicians and singers of Fèis Òigridh na Mara

More info...

Disathairne 23 Samhain Saturday 23 November

23/11
Beaton056.jpg

Puirt Pitcalzien

Talla Choimhearsnachd Nigg

Nigg Village Hall

730pm

Cuirm-ciùil sònraichte le òrain Ghàidhlig, fidheall, pìoban agus dannsa gu leòr.

Gaelic song, fiddle and pipes and dancing aplenty makes for a great concert.

More info...

IMG_5202.JPG

Fuaran

Talla a' Bhaile, Inbhir Nis

Inverness Town House

2pm

Nochdaidh dithis de phrìomh sheinneadaran Gàidhlig is luchd-glèidhidh thraidiseanan, Maighread Stiùbhart agus Rona Lighfoot, còmhla ri òigridh Fuaran

The seven young singers from Fèisean nan Gàidheal's 2019 Fuaran project are joined by Rona Lightfoot and Margaret Stewart for an afternoon of Gaelic song

More info..

Irene Fraser.jpg

Cèilidh Teaghlaich

Taigh-òsta Rioghail

Baile Dhubhthaich

Tain Royal Hotel

2pm

Cèilidh Teaghlaich le còmhlan Irene Fraser

An afternoon family cèilidh with the Full Tilt Cèilidh Band

More info...

Screen Shot 2019-10-07 at 15.07.19.png

Iain & Ingrid 

le Maighread Stiùbhart

Talla Choimhearsnachd Fàrr

Farr Community Hall

8pm

Oidhche de shàr cheòl Ghàidhealach, òrain Ghàidhlig agus càirdeas ann am Fàrr.

A night of Highland Music, Gaelic song and community 

More info...

north-bay-barra.jpg

Criosaidh Denny aig 80

Talla Bhagh a' Tuath, Barraigh

Northbay Hall, Barra

730pm

’S e tè de phrìomh sheinneadairean is luchd-glèidhidh thraidiseanan Bharraigh a th’ ann an Criosaidh NicDhòmhnaill, no Criosaidh Denny, mar is fheàrr a dh’aithnichear i. Bidh Talla Bhaile a’ Bhàgh a Tuath làn de sheinneadairean is luchd-ciùil a-nochd gus 80mh co-là-breith Criosaidh a chomharrachadh.

Chrissie MacDonald, or Chrissie Denny as she is more widely known, is one of Barra’s finest singers and tradition bearers. A fine selection of traditional singers and musicians join her tonight to celebrate her 80th birthday in Northbay Village Hall.

More info..

Didòmhnaich 24 Samhain Sunday 24 November

24/11
GINnes.jpg

Gary Innes

Cùirt an Aodain, Inbhir Nis

Eden Court, Inverness

8pm

Turas ceòlmhor loma làn de fhuinn, òrain, craic agus sgeulachdan mu bheatha, còmhla ri Eòghann MacEanraig, Kim Carnie, Steve Byrnes agus Rory Matheson.

A musical journey full of tunes, songs and tales of his life with a good healthy dose of craic, featuring Ewen Henderson, Kim Carnie, Steve Byrnes and Rory Matheson.

More info...

Diluain 25 Samhain Monday 25 November

25/11

Dimàirt 26 Samhain Tuesday 26 November

26/11
13920385_10153817156518067_8250435720849

Kathleen Macinnes 

le Na Beatons

Ionad nan Cèilidh, Ulapul

The Cèilidh Place, Ullapool

730pm

An seinneadair clìuiteach Kathleen NicAonghais ann an consart le Dawn agus Margie Beaton à Mabou, Ceap Breatainn. Oidhche de dh' òrain Gàidhlig, fìdhlearachd agus dannsa

One of the finest voices of her generation, Kathleen Macinnes is joined by Cape Breton duo Dawn and Margie Beaton for an evening of Gaelic song, fiddle music and step-dance.

More info...

Diciadain 27 Samhain Wednesday 27 November

27/11
Beaton056.jpg

Kathleen Macinnes

le Na Beatons

Talla Chuimhneachaidh Ruigh Sholais

Resolis Memorial Hall

730pm

An seinneadair clìuiteach Kathleen NicAonghais ann an consart le Dawn agus Margie Beaton à Mabou, Ceap Breatainn. Oidhche de dh' òrain Gàidhlig, fìdhlearachd agus dannsa

One of the finest voices of her generation, Kathleen Macinnes is joined by Cape Breton duo Dawn and Margie Beaton for an evening of Gaelic song, fiddle music and step-dance.

More info...

JoNicDhòmhnaill.jpg

Gaol no Gonadh?

Talla Choimhearsnachd Ghleann Eilge

Glenelg Village Hall

730pm

Sealladh sunndach air mar tha bàird a’ dèiligeadh ri cuspairean mar suirghe, briseadh-cridhe, pòsadh, connspaid eadar fir is mnathan, baidsealairean is seann mhaighdeannan ann an òrain Ghàidhlig, còmhla ri Raonaid Walker, Eòghann MacEanraig agus Jo NicDhòmhnaill. 

A light-hearted look at Gaelic songs of courtship, heartbreak, marriage, the marital state, and the consequences of remaining single with Rachel Walker, Ewen Henderson and Jo MacDonald.

More info...

Diardaoin 28 Samhain Thursday 28 November

28/11
Sian.jpg

SIAN agus Na Beatons

Talla Choimhearsnachd Gheàrrloch 

Gairloch Community Hall

730pm

Òrain Ghàidhlig bhreagha le fidhlearachd is dannsa-ceum à Ceap Breatainn.

Beautiful Gaelic songs with some Cape Breton fiddle and step-dance

More info...

GFCeilidh Band Live shot.jpg

Glenfinnan Cèilidh Band

Srath Pheofhair

Strathpeffer Pavillion

8pm

Tha fhios gum bi an làr làn leis a' chòmhlan thàlantach seo!

Take your partners for a cèilidh with the Glennfinnan Cèilidh Band

More info...

Small Halls.jpg

Small Halls Festival

Talla Choimhearsnachd 

an Aodainn Bhàin 

Edinbane Community Hall

730pm

Fèis nan Tallaichean Beaga aig Seall, agus Fèis Bhlas 2019 a’ tighinn còmhla airson subhachas culturach air leth. 

Seall Festival of Small Halls joins forces with Blas festival 2019 for a unique cultural celebration. 

More info...

EwenHenderson2.jpg

Gaol no Gonadh

Seòmar MhicIlleathain, Cùirt Eden, Inbhir Nis

MacLean Room,

Eden Court, Inverness

730pm

Sealladh sunndach air mar tha bàird a’ dèiligeadh ri cuspairean mar suirghe, briseadh-cridhe, pòsadh, connspaid eadar fir is mnathan, baidsealairean is seann mhaighdeannan ann an òrain Ghàidhlig, còmhla ri Raonaid Walker, Eòghann MacEanraig agus Jo NicDhòmhnaill. 

A light-hearted look at Gaelic songs of courtship, heartbreak, marriage, the marital state, and the consequences of remaining single with Rachel Walker, Ewen Henderson and Jo MacDonald.

More info...

Dihaoine 29 Samhain Friday 29 November

29/11
GINnes.jpg

Gary Innes 

Talla Choimhearsnachd

Drochaid Charr 

Carrbridge Village Hall

730pm

Turas ceòlmhor loma làn de fhuinn, òrain, craic agus sgeulachdan mu bheatha, còmhla ri Kim Carnie, Ali Hutton, Ryan Murphy agus Rory Matheson.

A musical journey full of tunes, songs and tales of his life with a good healthy dose of craic, featuring Kim Carnie, Ali Hutton, Ryan Murphy and Rory Matheson.

More info...

ANGUS PROMO 4.jpg

Càirdeas nam Pìobairean

Talla a' Bhaile, Inbhir Nis

Inverness Town House

730pm

Bidh cuid de phrìomh phìobairean na h-Alba a’ cluich an seo, le cuirm loma-làn de dhiofar phìoban is stoidhlichean a tha a’ riochdachadh pìobaireachd ann an Alba san latha a th’ ann. Cluinnear a’ Phìob Mhòr, Pìoban Rìdhleadh, Pìoban nan Crìochan agus Pìoban Beaga Albannach.

A stunning line up of our best pipers showcasing the wide and colourful range of pipes and styles that represents piping in Scotland today. Highland Pipes, Reel Pipes, Border Pipes and Scottish Small pipes.

More info...

RachelWalker_edited.jpg

Gaol no Gonadh? 

Talla an Achaidh Mhòir

Achmore Village Hall

730pm

Sealladh sunndach air mar tha bàird a’ dèiligeadh ri cuspairean mar suirghe, briseadh-cridhe, pòsadh, connspaid eadar fir is mnathan, baidsealairean is seann mhaighdeannan ann an òrain Ghàidhlig, còmhla ri Raonaid Walker, Eòghann MacEanraig agus Jo NicDhòmhnaill. 

A light-hearted look at Gaelic songs of courtship, heartbreak, marriage, the marital state, and the consequences of remaining single with Rachel Walker, Ewen Henderson and Jo MacDonald.

More info...

GFCeilidh Band Live shot.jpg

Glenfinnan Cèilidh Band

Talla Choimhearsnachd,

Loch an Inbhir 

Lochinver Village Hall

8pm

Tha fhios gum bi an làr làn leis a' chòmhlan thàlantach seo!

Take your partners for a cèilidh with the Glennfinnan Cèilidh Band

More info...

NW Album Launch 1 (Callum Woodbridge).jp

Niteworks

Na Ironworks, Inbhir Nis 

The Ironworks, Inverness

930pm

Bha iad nan caraidean anns an sgoil anns An Eilean Sgitheanach, ’s tha iad a’ ceangal Gàidhlig agus ceòl traidiseanta le ceòl eileagtronaigeach gus fuaim iongantach, aoibhneach a chruthachadh,

 

Friends from school on the Isle of Skye, they fuse Gaelic language and traditional music with electronic influences to create a unique and exhilarating sound.

More info...

Beaton056.jpg

Na Beatons agus SIAN

Talla Chuimhneachaidh An Drochaid Ruaidh

Roybridge Memorial Hall

730pm

Òrain Ghàidhlig bhreagha le fidhlearachd is dannsa-ceum à Ceap Breatainn.

Beautiful Gaelic songs with some Cape Breton fiddle and step-dance

More info...

Disathairne 30 Samhain Saturday 30 November

30/11
GINnes.jpg

Gary Innes

Talla Choimhearsnachd

Drochaid Shèile

Shielbridge Village Hall

730pm

Turas ceòlmhor loma làn de fhuinn, òrain, craic agus sgeulachdan mu bheatha, còmhla ri Kim Carnie, Ali Hutton, Ryan Murphy agus Rory Matheson.

A musical journey full of tunes, songs and tales of his life with a good healthy dose of craic, featuring Kim Carnie, Ali Hutton, Ryan Murphy and Rory Matheson.

More info...

Psmok.jpg

Project Smok with

Fèis Air an Oir

Talla Choimhearsnachd Srathaidh

Strathy Village Hall

730pm

Tha an còmhlan seo a sìor fhàs ainmeil ann an saoghal ceòl traidiseanta agus tha iad a’ toirt còmhla beartas de sheòrsaichean ciùil; sgilean ionnsramaideach iongantach, spionnadh sònraichte, ruitheam tarraingeach, mothachadh fìnealta…

 

Bidh luchd-ciùil Fèis air an Oir a’ cluich cuide riutha agus gu dearbh, chan e strainnsearan a th’ unntasan aig Fèis Bhlas. 

 

Continuing their rise to becoming a recognised and household name in the Traditional Music Scene, Project Smok brings together an array of musical aspects; immense instrumental virtuosity, blistering drive, infectious rhythm, delicate sensitivity…

 

They will be joined by the up and coming musicians of Fèis Air an Oir, who are no strangers to the Blas festival.

More info...

JoNicDhòmhnaill.jpg

Gaol no Gonadh?

Taigh-staile Beinn Nibheis,

An Gearasdan

Ben Nevis Distillery, Fort William

730pm

Sealladh sunndach air mar tha bàird a’ dèiligeadh ri cuspairean mar suirghe, briseadh-cridhe, pòsadh, connspaid eadar fir is mnathan, baidsealairean is seann mhaighdeannan ann an òrain Ghàidhlig, còmhla ri Raonaid Walker, Eòghann MacEanraig agus Jo NicDhòmhnaill. 

Le taic bho Chòisir Ghàidhlig Lochabair

A light-hearted look at Gaelic songs of courtship, heartbreak, marriage, the marital state, and the consequences of remaining single with Rachel Walker, Ewen Henderson and Jo MacDonald.

Support from Lochaber Gaelic Choir

More info...

GFCeilidh Band Live shot.jpg

Glenfinnan Cèilidh Band

Ionad Choimhearsnachd & Ealain Inbhir Narainn

Nairn Community & Arts Centre

8pm

Tha fhios gum bi an lar lan leis a' chòmhlan thàlantach seo!

Take your partners for a cèilidh with the Glennfinnan Cèilidh Band

More info...

MairiMacInnes.jpg

Cèilidh Naoimh Anndra

Cathair Eaglais Naoimh Anndra, Inbhir Nis

St Andrew's Cathedral, Inverness

730pm

Oidhche shònraichte de cheòl is òrain ann an àite cho breagha sa gheibh thu air a' Ghàidhealtachd le luchd-ciùil air leth: Màiri NicAonghais, Dawn is Margie Beaton, Ruairidh Gollan an Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis

A St Andrew's celebration in the St Andrew's Cathedral with a line-up of the finest Gaelic singers and musicians: Màiri Macinnes, Dawn and Margie Beaton, Ruairidh Gollan and Inverness Gaelic Choir 

More info...

Urras an E .jpg

Urras an Eilein

Ionad Àros, Pòrt Righ

Àros Centre, Portree

730pm

Tha Urras an Eilein ann an com-pàirteachas ri Blas a’ toirt thugaibh cuirm air leth airson Latha Naomh Anndra le sàr luchd-ciùil is sheinneadairean na Gàidhlig.

Urras an Eilein in partnership with Blas present a super St Andrew’s day celebration with a stellar cast of musicians and Gaelic singers.

More info...

Meantime.jpg

Cèilidh Eadar-Nàiseanta

Ionad Spectrum, Inbhir Nis

Spectrum Centre, Inverness

3pm

Cèilidh Eadar-Naiseanta teaghlaich le buill bhon chòmhlan Meantime. Ceòl òrain is dannsàdh math Gàidhealach.

An International Family Cèilidh to celebrate St Andrew's Fair Saturday with members of Highland outfit Meantime. An afternoon of traditional Gaelic music, song and dance.

More info...

bottom of page