top of page
cafeb at blas copy.jpg
Thigibh cuide ri òigridh a tha an-sàs le cuid de phròiseactan Fèisean nan Gàidheal airson feasgar de cheòl, òrain & còmhradh.  Cluinnear òrain  a rannsaich cuid de sheinneadairean Fuaran. Bidh buidheann-stiùiridh Cafe Bheairteis ann an còmhradh le aoigh sònraichte - agus cothrom agaibh a bhith a' cur ceistean cuideachd. 'S mu dheireadh, bidh seisean-ciùil ann. Bheir leibh ionnsramaid ma thogras sibh. 
 
Bidh an tachartas tro mheadhan na Gàidhlig 's bidh tì, cofaidh is sliseag cèic ri fhaighinn.
 

Come along and join youngsters involved in some of Fèisean nan Gàidheal's projects for an afternoon music, song, and conversation.  Hear songs researched and gathered by some participants of the Fuaran project. Listen to the Cafe Bheairteis steering group in conversation with a special guest. Hear (and join in if you can!) with a music session. 

This event will be in Gaelic and there will be tea, coffee and cake available!
 
bottom of page