top of page
Chrissie Denny.jpg
Talla Bhàgh a' Chaisteil, Eilean Bharraigh - 23/11 
Castlebay Hall, Isle of Barra - 23/11
730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Criosaidh Denny @ 80

 

’S e tè de phrìomh sheinneadairean is luchd-glèidhidh thraidiseanan Bharraigh a th’ ann an Criosaidh NicDhòmhnaill, no Criosaidh Denny, mar is fheàrr a dh’aithnichear i. Bidh Talla Bhaile a’ Bhàgh a Tuath làn de sheinneadairean is luchd-ciùil a-nochd gus 80mh co-là-breith Criosaidh a chomharrachadh.

 

Cuiridh muinntir Bharraigh fàilte mhòr air Mairi Anna NicUalraig, Alasdair MacIlleBhàin, Còisir Ghàidhlig Bharraigh agus ‘Rìgh nan Cèilidhean’, Fergie Dòmhnallach.

 

 

Chrissie MacDonald, or Chrissie Denny as she is more widely known, is one of Barra’s finest singers and tradition bearers. A fine selection of traditional singers and musicians join her tonight to celebrate her 80th birthday in Northbay Village Hall.

 

The Barra audience will give a warm welcome to Mary Ann Kennedy, Alasdair Whyte, Còisir Ghàidhlig Bharraigh and the ‘Cèilidh King’ Fergie MacDonald.

Venue Address

Northbay Hall,

Northbay,

Isle of Barra

HS9 5XY

 

bottom of page