top of page

GALLERY

Christine Primrose

Rugadh agus thogadh Christine Primrose ann an Càrlabhagh far an robh a’ Ghàidhlig mar chànan làitheil,  ann an Eilean Leòdhais agus tha i air a bhith a’ seinn bho ‘s cuimhne leatha.  Tha an t-seinn aice air a toirt air feadh an t-saoghail, gu h-àraid ann an Ameireaga, Canada, Astràilia, Èirinn agus  pàirtean dhan an Roinn Eòrpa. Tha i a’  teagaisg òrain Ghàidhlig air a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig  agus Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ Cholaiste Ghàidhlig a’s an t-Eilean Sgitheanach agus cuideachd air na cùrsaichean goirid aig a’ Cholaiste.  Thog i iomadach duais airson a cuid seinn thairis air na bliadhnaichean, na measg Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna aig na ‘Trad Awards’ ann an 2009.

 

Christine Primrose was born and brought up in  Carloway in a Gaelic speaking community  on the Island of Lewis and has been singing for as long as she can remember.  She has toured in America, Canada, Australia, Ireland and  Europe.  She is Head of Gaelic Song at Sabhal Mòr Ostaig, Scotland’s Gaelic College on the Isle of Skye, where she teaches short courses and full-time classes on the BA (Hons) Gaelic & Traditional Music Programme. She has won many awards for  her singing, amongst them ‘Gaelic Singer of the Year’ at the Traditional Music Awards in 2009.

Blas Festival 2017 Appearances

Eden Court, Inverness - Friday 8 September

Christine Primrose at Blas Festival
bottom of page