top of page


Coimisean Blas 2023: Cothrom do luchd-ciùil

Tha Fèis Blas air a lìbhrigeadh le Fèisean nan Gàidheal ann an com-pàirteachas le Comhairle na Gàidhealtachd le maoineachadh bho ghrunn bhuidhnean - a’ chomhairle nam measg cho math ri Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig.

 

Tha sinn a’ sireadh thagraidhean bho neach-ciùil, no cruinneachadh de luchd-chiùil, ceòl traidiseanta agus òrain Ghàidhlig a chruthachadh agus/no a rianachadh airson cuirm, no cuirmean, aig Fèis Blas na bliadhna seo a bhios ga cumail eadar 1 agus 9 Sultain 2023.

 

Is e prìomh amas Blas ceòl, cànan agus cultar na Gàidhealtachd a chomharrachadh agus tha an fhèis air a cumail gach bliadhna air feadh raon rianachd Comhairle na Gàidhealtachd le tachartasan a bharrachd air an cumail bho àm gu àm anns na h-Eileanan an Iar.

 

Tha buaidh air Blas bho cheòl agus cultar na Gàidhealtachd agus tha an fhèis ag amas air ùr-ghnàthachadh, co-obrachadh agus obair ùr le luchd-taisbeanaidh chultaran co-phàirteach, leis na h-amasan a leanas:

 • A’ comharrachadh agus a’ neartachadh ceòl traidiseanta na Gàidhealtachd agus Gàidhlig a bhrosnachadh

 • A’ toirt cothroman do choimhearsnachdan a bhith nam com-pàirtichean for-ghnìomhach, agus luchd-èisteachd ùr a tharraing

 • Ùrachadh agus togail-inntinn a thoirt do dhaoine

 • A’ toirt chothroman do dhaoine òga

 • A bhith na thachartas eadar-nàiseanta, ag amas air luchd-èisteachd ùr a thàladh cho math ri luchd-ealain eadar-nàiseanta gu sònraichte, à Èirinn agus Alba Nuadh, a thoirt a-steach.

Gach bliadhna bidh mu 30 cuirm beò mar phàirt den fhèis le prògraim foghlaim is coimhearsnachd farsaing cuide ri tairgse air-loidhne de shruthaidhean-beò, òraidean is bùithtean-obrach. 

 

Tha buidheann prògramaidh Blas a’ sireadh mholaidhean airson taisbeanadh a chruthachadh a bhios a’ dèanamh subhachas ri cultair nan Gàidheal ‘s ar dualchas. Bu choir gum mhair a’ choimeisean suas ri 40 mionaid ‘s gum bi e a’ toirt a-steach ceòl traidisanta agus òrain Ghàidhlig no ceòl is òrain ùra ann an stoidhle traidiseanta.  Thathas an dòchas gun tèid an coimisean ùr a thaisbeanadh mar an dàrna leth de chuirm nas fhaide.

 

Gun a bhith òrdachail, ged nach eil e riatanach, neartaicheadh ​​com-pàirt seinneadairean òga agus/no luchd-ciùil bho Fèisean ionadail moladh sam bith.

 

Bidh buidseat suas ri £3,000 ri fhaighinn leis an neach-tairgse soirbheachail agus bidh dùil, mar a bhios iomchaidh, ri:

 • Stuth ùr a chruthachadh agus/no stuth a th’ ann mar-thà a rianachadh airson a thoirt a-steach don taisbeanadh

 • Clàraidhean is sgrìobhainnean treòrachaidh agus faclan ciùil/òrain ullachadh do chom-pàirtichean

 • Stiùir a thoirt air obair deasachaidh, ‘s dòcha air-loidhne sa chiad àite.

 • A bhith saor, còmhla ris na com-pàirtichean taghte, airson taisbeanadh no sreath de thaisbeanaidhean aig Fèis Blas.

 

Mion-fhiosrachadh air am bu chòirear beachdachadh ann an tagradh:

 • Bu chòir don tagradh a bhith air a mhìneachadh air aon duilleag A4

 • Bu chòir gum biodh buntanas aig an obair a thèid a chruthachadh ri amasan Blas a’ toirt a-steach a’ Ghàidhlig

 • Bu chòir don taisbeanadh a bhith timcheall air 40 mionaid air a’ cheann thall

 • Thoir seachad mion-fhiosrachadh mu eòlas an tagraiche a tha buntainneach don chothrom seo

 • Iomradh air neach sam bith leis a bheilear an dùil co-obrachadh a dhèanamh gus an coimisean a thoirt gu buil.

 

Bu chòir tagraidhean a chur air post-d gu Fèis Blas air blas@blas.scot ro 5f, Dihaoine 17 Màrt 2023.  Thèid dèiligeadh ri gach tagradh gu dìomhair.  Is dòcha gum bi feum air còmhradh a chumail mu bhuidseat nan cuirmean mus tèid co-dhùnadh a ruighinn, ach bhitheamaid an dòchas cùmhnant a thabhann don neach soirbheachail ro Dhiluain 27 Màrt.

 

Gus nach bi teagamh ann, tha airgead a’ choimisean airson taisbeanaidh 40-mionaid a chruthachadh.  Thèid a h-uile cosgais co-cheangailte ris na cuirmean a phàigheadh leis an fhèis, a’ toirt a-steach tuarastail luchd-ciùil, àiteachan-fuirich, siubhal, feumalachdan teicnigeach is eile.  Ma tha òigridh bho na Fèisean gu bhith an sàs, bidh Fèisean nan Gàidheal gu math deònach co-obrachadh leis an tagraiche soirbheachail gus sin a thoirt gu buil.

bottom of page