top of page

GALLERY

Iain Mackay

’S ann à Leòdhas a tha Iain MacAoidh agus tha e air a bhith a’ seinn aig cèilidhean fad iomadh bliadhna. Bhuannaich Iain Bonn Òir an t-Seann Nòis aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Inbhir Nis ann an 1972 agus an uair sin duais an t-Seann Nòis aig an Fhèile Phan Cheilteach ann an Cill Àire. Tha e air seinn aig Celtic Connections iomadh uair agus air nochdadh tric air telebhisean is rèidio. Tha fàilte ro Iain fad is farsaing aig cèilidhean air feadh na Gàidhealtachd agus aig na Cruinnichidhean Bliadhnail ann an Glaschu. A bharrachd air seinn còmhla ri cuid de na prìomh luchd-ciùil ann an Alba, bidh Iain cuideachd a' teagasg aig diofar fhèisean, nam measg Ceòlas agus Fèis Bharraigh.

Iain Mackay comes the Isle of Lewis, and has been singing at ceilidhs and gatherings for many years.

Iain won the traditional Gold Medal at the National Mod in Inverness in 1972, and won the Seann Nòs at the Pan Celtic Festival in Killarney a few years later. He has frequently sung at Celtic Connections, and has featured on many TV and radio programmes. He is in great demand for the ceilidh circuit around the Highlands and Islands, and appears regularly at the Annual Gatherings in Glasgow. He has often been accompanied by some of Scotland’s finest musicians. Iain has taught traditional Gaelic singing at some of the popular Fèiseanth troughout Scotland, including Ceòlas and Fèis Bharraigh.

 

Blas Festival 2017 Appearances

The Cèilidh Place, Ullapool - Thursday 7 September

bottom of page