top of page

GALLERY

Kenna Campbell

Rugadh Ceana Chaimbeul anns a’ Ghrìob, faisg air Dùn Bheagan anns an Eilean Sgitheanach, do theaghlach làn de sheinneadairean is phìobairean. Tha Ceana air buaidh shònraichte a thoirt air ceòl is cultar na Gàidhealtachd.

Bha Ceana na Prìomh Neach-oideachaidh o chaidh cùrsa BA Ceòl na h-Alba a stèidheachadh aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba (an RSAMD, mar a bh’ air) ann an 1996 gu 2013. Chuir i seachad a beatha a’ toirt stùireadh agus comhairle ann an seinn agus ceòl Gàidhlig do luchd-seinn is luchd-ciùil òga. Tha i air a bhith a’ fuireach ann an Glaschu o na 1960an, agus tha mòran de sheinneadairean òg’ an latha an-diugh air buannachd fhaighinn à tàlantan is eòlas Ceana.

Chaidh Ceum-ollaimh Urramach a bhuileachadh air Ceana on CRA ann an 2009, agus urram MBE ann an 2017. Am measg na tha i air fhoillseachadh, tha an cruinneachadh aon-neach ‘Guth a Shnìomhas’, agus an dà chlàr, ‘Waulking Songs’ agus ‘Bho Dhòrn gu Dòrn’ leis a’ chòmhlan Bannal, a stèidhich Ceana ann an 1988.

Born in Greepe, near Dunvegan, on the Isle of Skye into a family of singers and pipers, Kenna Campbell is acknowledged as one of Gaeldom’s most influential musical and cultural tradition-bearers.

Principal Tutor in Gaelic Song from the inception of the BA Scottish Music course at the Royal Conservatoire of Scotland (former RSAMD) in 1996 until 2013, Kenna has combined a long performing career with a deep desire to pass on what she has learned to younger generations of performers. She lives in Glasgow, where she has been based since the early 1960s, and has been instrumental in setting many of today’s young singers on a successful career path.

She was awarded an honorary doctorate by the RCS in 2009, and an MBE in the Queen’s Birthday Honours in 2017. Her recordings include a solo collection, ‘Guth a Shnìomhas’ and two albums:  ‘Waulking Songs’, and ‘Bho Dhòrn gu Dòrn’, by the Glasgow waulking group, Bannal, formed by her in 1988.

 

Blas Festival 2017 Appearances

Dunvegan Community Hall - Saturday 9 September

bottom of page