top of page

Ceòl, Òrain, Cànan is Cultar nan Gàidheal
Thèid Blas 2023 air adhart eadar agus 9 Sultain le prògram farsaing de chuirmean is cèilidhean ann
an coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd. A thuilleadh air sin bidh sinn a' tabhann prògram
air loidhne le measgachadh de shruthaidhean beò, bùithtean-obrach, seiseanan seinn, is eile.

Celebrating the Music, Song, Culture and Language of the Highlands
Blas 2023 will take place between 1 and 9 September with a packed programme of live cèilidhs and
concerts taking place across the Highlands. We will also deliver an online programme with
live-streamed events, workshops, and Gaelic song sessions.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

The Blas Festival is a collaboration between Fèisean nan Gàidheal and The Highland Council
Blas Festival Ltd is a company wholly-owned by Fèisean nan Gàidheal, registered in Scotland SC308889
Fèisean nan Gàidheal is a company limited by guarantee, registration number SC130071 and a Scottish Charity, registration number SC002040

The Blas Festival is subject to Fèisean nan Gàidheal's policies which are available to view here
Our safeguarding policies are available here

Blas Festival Ltd, c/o Fèisean nan Gàidheal, Meall House, Portree, Isle of Skye, IV51 9BZ
Telephone 01478 613355 | E-mail blas@blas.scot

bottom of page