top of page

GALLERY

Darren MacLean
'S ann à Herebost faisg air Dùn Bheagan a tha Darren MacGilleEathain air an Eilean Sgitheanach, agus tha e air a bhith a' seinn on a bha e gle bheag. Ghabh e pàirt anns a' chiad Mhòd aige aig aois 4. An dèd sgoil fhàgail, chaidh Darren dhan Conservatoire Rìoghail na h-Alba ann an Glaschu, far an do cheumnaich e ann an ceol tradiseanta Albannach.
Bha Darren na bhall ainmichte airson dà dhuais aig na Duaisean Tradiseanta na h-Alba, Neach-Ciùil Geallantach (2005) agus Seinnidear Gàidhlig na Bliadhna (2010).

Gaelic Singer Darren Maclean from the small village of Herebost near Dunvegan on the Isle of Skye has been singing since he was very young and competed at his first local mod at the age of 4.

When he left school Darren went to study at the Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow where he completed a degree in traditional Scottish music.

Darren Has also been nominated for two awards at the Scots Trad Music awards, Up and Coming Artist of the year award (2005) and Gaelic Singer of the year award (2010).

Blas Festival 2017 Appearances

Dunvegan Community Hall - Saturday 9 September

Darren MacLean at Blas Festival
bottom of page