top of page

GALLERY

David Mackenzie
'S ann às na Lochan air an Eilean Leòdhais a tha Daibhidh MacCoinnich, seinnidear clùiteach a tha air an t-Seann Nòs a bhuannachadh ann an 2007. Tha Daibhidh gu bhith a' seinn aig 'Mol Mòraig' am-bliadhna.
 

Gaelic Singer David Mackenzie is from Lochs on the Isle of Lewis. David won the Traditional Gold Medal in the 2007 Mòd, and will be taking part in this year's Blas Festival through performing at 'Mol Mòraig', Morag MacLeod's 80th birthday cèilidh.

 

Blas Festival 2017 Appearances

Scalpay Community Hall - Friday 1 September

bottom of page