top of page

GALLERY

Dingwall Gaelic Choir

Chaidh Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain a stèidheachadh ann an 1954. On uair sin, tha iad air a bhith fìor shoirbheachail. Tha iad a’ gabhail pàirt anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail gach bliadhna agus iad air mòran de na prìomh dhuaisean airson còisirean a chosnadh. Tha iad air Sgiath Mhic Shimidh agus Thulaich Bhàrdainn a ghleidheadh aon turas deug, nam measg aig Mòd 2016 anns na h-Eileanan an Iar.

 

Dingwall Gaelic Choir was formed in 1954. Since then it has enjoyed many successes, both nationally and internationally. It participates annually in Scotland’s most prestigious Gaelic Festival, the Royal National Mòd and has won many of the top choral awards, including the coveted Lovat and Tullibardine Shield on eleven occasions, most recently at the 2016 Mod in the Western Isles.

Blas Festival 2017 Appearances

St Andrew's Cathedral, Inverness - Sunday 3 September

Dingwall Gaelic choir at Blas Festival
bottom of page