top of page
JoNicDhòmhnaill.jpg

Seòmar MhicIlleathain,

Cuirt Eden, Inbhir Nis - 28/11 

Maclean Room, Eden Court, Inverness - 28/11

730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£10
Concession £7
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £24

Sealladh sunndach air mar tha bàird a’ dèiligeadh ri cuspairean mar suirghe, briseadh-cridhe, pòsadh, connspaid eadar fir is mnathan, baidsealairean is seann mhaighdeannan ann an òrain Ghàidhlig, còmhla ri Raonaid Walker, Eòghann MacEanraig agus Jo NicDhòmhnaill. 

A light-hearted look at Gaelic songs of courtship, heartbreak, marriage, the marital state, and the consequences of remaining single with Rachel Walker, Ewen Henderson and Jo MacDonald.

Venue Address

Eden Court

Bishops Rd

Inverness

IV3 5SA

 

bottom of page