Àite mo Ghaoil: Cèilidh Cairistìona

21
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Oidhche a' comharrachadh co-là-breith Cairistìona Primrose, a' bhana-sheinneadair iomraiteach à Càrlabhagh agus i air aois 70 a ruighinn. Bidh a taghadh fhèin de dh'aoighean cuide rithe, nam measg Maighread Stiùbhart, Murchadh ‘Wasp’ Dòmhnallach, Donnchadh MacIlleBhrath, Annia NicIlleBhrath, Murdigan Dòmhnallach agus Mairi-Alice Dhòmhnallach.

An evening celebrating the 70th birthday of Carloway-born singer, Christine Primrose, with her choice of guests including Margaret Stewart, Murdo ‘Wasp’ MacDonald, Duncan MacGillivray, Annia MacGillivray, Murdigan MacDonald and Mairi-Alice MacDonald.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG