top of page

Allan Henderson & Co: Cuir Seinn ri Seanchas | Sing Me a Story

Allan Henderson & Co: Cuir Seinn ri Seanchas | Sing Me a Story
08
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£16/£14/£5/£38

Stream online

£50

Chaidh a' chuirm seo a thaisbeanadh an toiseach aig Celtic Connections a' comharrachadh Bliadhna nan Sgeul 2022 agus tha sinn a' cur fàilte air na tha an sàs gu tachartasan air a' Ghàidhealtachd. Bidh Cuir Seinn ri Seanchas a' toirt iomradh air cuid de na sgeulachdan a bhios an lùib ceòl is òrain na Gàidhealtachd 's nan Eilean. Bidh Ailean MacEanraig na dheadh fhear an taighe agus bidh òrain is ceòl ann bho Mhaighread Stiùbhairt, Eòghann MacEanraig, Sìleas Nic na Ceàrdaich agus Eòghann MacDhonnchaidh.

Commissioned as part of Scotland's Year of Stories, and premiered at this year's Celtic Connections festival, Cuir Seinn ri Seanchas / Sing Me a Story is a celebration of the storytelling tradition in the Highlands and Islands and the music that goes with it. Tales of hidden treasure, fairies and bòcain mingle easily with stories both humourous and tragic. Why was the death of a Swedish king mourned so deeply in the Gaeltachd and who was the Gaelic speaker that ran with the John Dillinger gang? All will be revealed, to the accompaniment of some of the best traditional music around with Allan joined by Margaret Stewart, Ewen Henderson, Sileas Sinclair and Ewan Robertson.

Àite
Venue

Poolewe Village Hall

Poolewe, Achnasheen IV22 2LD

bottom of page