top of page

An Tinne 8/9

An Tinne 8/9
08
Sultain / September 2023
1930
GMT

Live @ Venue

£5/£14/£16/£40

Stream online

£50

Smaoinich nam b’ e slabhraidh – sèine meatailt – an nì bu phrìseile a bhuineadh dhuit…

Tha An Tinne a’ rannsachadh sgeulachd slabhraidh a thugadh a dh’Astràilia le teaghlach a chaidh fhuadach far na talmhainn aca anns an 19mh linn, agus leabhran de dh’òrain a chaidh a chruinneachadh le Catrìona Dhùghlas anns an 1930an. Chaidh obair ùr a chruthachadh le luchd-ealain tùsanach Astràilia cuide ri bàird Ghàidhlig agus Albais.

Tha An Tinne ag innse eachdraidh aona teaghlaich a chaidh à Cille Mhoire a dh’Astràilia aig àm nam Fuadaichean, am meadhan na 19mh linn. ’S i sgeulachd fìor Ghàidhealach a tha seo, a’ toirt am bàrr dualchas beartach, sònraichte na sgìre agus comas a’ chànain agus a’ chultair thighinn beò tro linntean doirbhe. Bha fèill mhòr air a’ chiad shealladh anns an Eilean Sgitheanach an-uiridh.

"The empathy felt between the performers, and their empathy with the subject, shone through"

"An Tinne is a brave piece, and a fine example of art that arises from within the community, yet also embraces global themes and issues. Its voice carries". - Dòmhnall Uilleam Stiùbhart, Am Pàipear Beag

Anna Mhàrtainn cuide ri Anna Mhoireach, Anna-Wendy Stevenson, Hannah Moule, Ingrid NicEunraig & Maggie Rigby.

Imagine if the most precious thing you owned was a metal chain...

An Tinne links the tale of a slabhraidh that held a cooking pot over a fire in Grealuinn in North Skye and its journey to Australia with the Macpherson family, and a book of songs collected in Trotternish by Katie Douglas in the 1930s. New work has been created by Aboriginal and Australian artists alongside Scots and Gaelic poets in a powerful and beautiful rendition of story and song which left audiences moved and inspired standing ovations when premiered in Skye last year.

"The empathy felt between the performers, and their empathy with the subject, shone through "

"An Tinne is a brave piece, and a fine example of art that arises from within the community, yet also embraces global themes and issues. Its voice carries". - Domhnall Uilleam Stiùbhart, West Highland Free Press

Featuring Anne Martin with Anna Murray, Anna-Wendy Stevenson, Hannah Moule, Ingrid Henderson & Maggie Rigby.

Àite
Venue

Croy Village Hall

Croy, Inverness, IV2 5PG

bottom of page