An Tuireann + Iain MacFarlane and Friends

20
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Bheir a' chiad tachartas den Fhèis òigridh às na Fèisean air feadh na dùthcha còmhla airson taisbeanadh a chaidh a chur ri chèile le Mike Vass tron choimisean aige son Blas 2020 'Air falbh ann am bàta'.

A' leantainn sin, bidh an ceòladair iomraiteach Iain MacPhàrlain a' cluich dhuinn cuide ri Ingrid NicEanraig, Megan NicEanraig agus Eòghainn Robasdan.

Our opening event begins with young people from Fèisean across Scotland in a unique performance created by Mike Vass through his 2020 Blas Commission 'Off in a boat'.

Celebrated Highland musician, Iain MacFarlane, will follow that with a performance featuring Ingrid Henderson, Megan Henderson and Ewan Robertson.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG