Brath sa Bhuideal | Message in a Bottle by Ingrid Henderson

Brath sa Bhuideal | Message in a Bottle by Ingrid Henderson
29
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Chaidh cuireadh a thoirt do dh'Ingrid NicEanraig le Buidheann Nàdair na h-Alba Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan na h-Alba a chomharrachadh le pìos ciùil ùr a chaidh a thaisbeanadh airson a' chiad uair aig Celtic Connections san Fhaoilleach.

Ingrid Henderson’s commission for Nature Scotland to celebrate the 2020 Year of Coasts and Waters featuring Ingrid alongside Anna Massie, Conal McDonagh and Megan Henderson with film, animations and other images by Somhairle MacDonald.