Buaidh nam Ban (featuring Kim Carnie) and Làirig

Buaidh nam Ban (featuring Kim Carnie) and Làirig
23
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

'S e an seinneadair ainmeil Kim Carnie (Mànran, Staran) a bhios a’ cruthachadh coimisean Blas na bliadhna-sa. Bidh Buaidh nam Ban a' dèanamh luaidh air Màiri Mhòr nan Òran (Màiri Nic a' Phearsain), banaltram agus bana-bhàird às an Eilean Sgitheanach, aithnichte airson na h-òrain aice mu strì, moladh, fògar is dòchas. Nì an coimisean moladh air cuid de na bana-bhàird aithnichte air a' Ghàidhealtachd, nam measg Sìleas na Ceapaich, Maighread Nighean Lachlainn agus Màiri Nighean Alasdair Ruaidh, a' coimhead air an cruaidh-chàs a dh'fhuiling iad nam beatha a' strì an aghaidh ana-ceartas is neo-ionnanachd.

Còmhla ri Kim a-nochd bi Megan NicEanraig, Seumas Mac an Tòisich, Sorren MacIlleathain, Brian MacAilpein agus Cammy Maxwell.

Gu mì-fhortanach chan eil comasach tuilleadh do Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd pàirt a ghabhail san tachartas seo, ach tha sinn air leth toilichte gum bi Làirig a-nis a' cumail taic ri Buaidh nam Ban, le ceòl is òrain bho dhithis thàlantach Rachel Chaimbeul agus Jordan Neil.

The 2021 Blas commission will be delivered by the wonderful Gaelic singer and songwriter Kim Carnie (Mànran, Staran).

Buaidh nam Ban (Influence of Women) will mark the 200-year anniversary of Màiri Mhòr nan Òran (Big Mary of the Songs/Mary Macpherson); a nurse and prolific songwriter from Skye, known for her powerful songs of protest, praise, exile and hope. The commission will also celebrate the work of other great female bards of the Gàidhealtachd, including Sìleas na Ceapaich, Maighread Nighean Lachlainn and Mairi Nighean Alasdair Ruaidh, exploring their lives and challenges they faced fighting against injustice and for equality.

Joining Kim on stage will be Megan Henderson, James MacIntosh, Sorren Maclean, Brian McAlpine & Cammy Maxwell.

Unfortunately the pupils of Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd are no longer able to take part in this concert but we are delighted that Làirig (Rachel Campbell and Jordan Neil) will now support Buaidh nam Ban with some fine fiddle and guitar playing!

Àite
Venue

Plockton Village Hall

36 Harbour Street, Plockton, IV52 8TN