Cèilidh air-loidhne: Dawn & Margie Beaton

Cèilidh air-loidhne: Dawn & Margie Beaton
27
Samhain / November 2020
22:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Uair a thìde de cheòl le dithis chluicheadairean aithnichte à Ceap Breatainn airson an t-seachdain-obrach a thoirt gu ceann.

An hour of music from two renowned musicians from Cape Breton to put you in fine form at the end of the working week.