top of page

Cèilidh Coimhearsnachd

Cèilidh Coimhearsnachd
07
Sultain / September 2023
1930
GMT

Live @ Venue

£5/£12/£14/£34

Stream online

£50

Thigibh còmhla ri Ceana Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Deirdre Ghreumach, Eilidh NicChoinnich ’s a Teaghlach agus Clann Fèis Thròndairnis airson cruinneachadh òrain Ghàidhlig ath-obraichte Frances Tolmie: Gun Sireadh Gun Iarraidh a chomharrachadh. Bidh seo a’ leantainn air feasgar de dh’òraidean mun chruinneachadh air an cur air dòigh le Ionad Thròndairnis le taic bho Mhaoin nan Ealan Gàidhlig.

Join Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy, Deirdre Graham, Eilidh MacKenzie & Family and Fèis Thròndairnis youngsters to celebrate the reworked Gaelic song collection of Frances Tolmie: Gun Sireadh Gun Iarraidh. This will follow an afternoon of talks about the collection organised by Ionad Thròndairnis with support from Maoin nan Ealan Gàidhlig.

Àite
Venue

Kilmuir Hall

Kilmuir Hall, Isle of Skye IV51 9WS

bottom of page