top of page

Cèilidh-Dance with the Monach Isles Cèilidh Band, Mairi Callan and Darren Maclean

Cèilidh-Dance with the Monach Isles Cèilidh Band, Mairi Callan and Darren Maclean
09
Sultain / September 2022
20:00
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34
Purchase Tickets

Stream online

£50

CHAIDH AN TACHARTAS SEO A CHUR DHETH. GABHAIBH AR LEISGEUL. MA CHEANNAICH SIBH TIOGAID/EAN BIDH SIBH A' FAOTAINN UR N-AIRGEAD AIR AIS ANN AN ÙINE NACH BI FADA.

Cèildh thraidsiseanta. Thigibh ann leis na brògan dannsaidh agus gheibhear dannsaichean agus òrain gu leòr bhon chòmhlan cèilidh Monach Isles, fear a choisinn dà bhonn òir aig a' Mhòd, Darren MacIlleathain agus tè a choisinn Bonn Òr 2021, Màiri Callan.

THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE. IF YOU BOUGHT TICKETS YOU WILL RECEIVE A REFUND SOON.

A traditional cèilidh with the Monach Isles Cèilidh band. Enjoy a Canadian Barn Dance, Strip the Willow, a Gay Gordons or an Eightsome Reel and hear some great Gaelic singing from double Mòd Gold Medallist, Darren Maclean and Mairi Callan, winner of the 2021 National Mòd Gold Medal.

Àite
Venue

North Kessock Village Hall

Marine Park, North Kessock, Inverness IV1 3XS

bottom of page