top of page

Cèilidh Teaghlaich | Family Cèilidh

Cèilidh Teaghlaich | Family Cèilidh
10
Sultain / September 2022
14:30
GMT

Live @ Venue

£8/£5
Purchase Tickets

Stream online

£50

CHAIDH AN TACHARTAS SEO A CHUR DHETH. GABHAIBH AR LEISGEUL. MA CHEANNAICH SIBH TIOGAID/EAN BIDH SIBH A' FAOTAINN UR N-AIRGEAD AIR AIS ANN AN ÙINE NACH BI FADA.

Ann an co-bhonn ri Cultarlann Inbhir Nis agus Fèis na h-Òige, tha sinn a' cur fàilte oirbh uile gu cèilidh thraidsiseanta air an fheasgair leis a' chòmhlan Meantime, gu sònraichte freagarrach do theaghlaichean.

THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE. IF YOU BOUGHT TICKETS YOU WILL RECEIVE A REFUND SOON.

In collaboration with Cultarlann Inbhir Nis and Fèis na h-Òige, we welcome you to an afternoon traditional cèilidh with Meantime, especially for families.

Àite
Venue

St Mary's Church Hall

32 Huntly Street, Inverness, IV3 5PR

bottom of page