top of page

Cèilidh with Màrtainn Skene Band + guests Ruairidh Cormack & Emma MacLeod

Cèilidh with Màrtainn Skene Band + guests Ruairidh Cormack & Emma MacLeod
02
Sultain / September 2022
20:00
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

£50

Cèildh thraidsiseanta. Thigibh ann leis na brògan dannasaidh agus gheibhear dannsaichean agus òrain gu leòr bhon chòmhlan aig Màrtainn Skene agus tè a choisinn Bonn Òr an t-Seann Nòis, Emma NicLeòid agus buannaiche dà bhonn òir, Ruairidh MacCarmaig.

A traditional cèilidh with the Màrtainn Skene Cèilidh band. Enjoy a Canadian Barn Dance, Strip the Willow, a Gay Gordons or an Eightsome Reel and hear some great Gaelic singng from celebrated singers, Mòd Traditional Gold Medal Winner, Emma MacLeod and double Mòd medallist, Ruairidh Cormack.

Àite
Venue

Talla Mhinginis

Portnalong, Carbost, Isle Of Skye IV47 8SL

bottom of page