top of page

Cèilidh with Màrtainn Skene Band and guests Emma MacLeod & Ruairidh Cormack

Cèilidh with Màrtainn Skene Band and guests Emma MacLeod & Ruairidh Cormack
03
Sultain / September 2022
20:00
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

£50

Cèildh thraidsiseanta. Thigibh ann leis na brògan dannsaidh agus gheibhear dannsaichean agus òrain gu leòr bhon chòmhlan aig Màrtainn Skene agus tè a choisinn Bonn Òr an t-Seann Nòis, Emma NicLeòid agus buannaiche dà bhonn òir, Ruairidh MacCarmaig.

A traditional cèilidh with the Màrtainn Skene Cèilidh band. Enjoy a Canadian Barn Dance, Strip the Willow, a Gay Gordons or an Eightsome Reel and hear some great Gaelic singng from celebrated singers, Mòd Traditional Gold Medal Winner, Emma MacLeod and double Mòd medallist, Ruairidh Cormack.

Àite
Venue

Glenelg and Arnisdale Community Hall

3 Kirkton, Glenelg, Kyle IV40 8JR

bottom of page