top of page

Cèol nam Fèis

Cèol nam Fèis
09
Sultain / September 2023
1930
GMT

Live @ Venue

£5/£14/£16/£40

Stream online

£50

'S i cuirm-chiùil shònraichte a bhios ann an Ceòl nam Fèis, a' tarraing ri chèile òigridh bho air feadh na Fèisean fo stiùir an cluicheadar bogsa. Tha Blas air a bhith a' brosnachadh obair na h-òigridh on a thòisich i agus 's e cothrom a tha seo toradh nam Fèisean a chomharrachadh air prìomh àrd-ùrlar na fèise. Tha na cuirmean seo air a bhith gu math soirbheachail anns na bliadhnaichean a dh’fhalbh. Mar sin, dèanaibh cinnteach gum faigh sibh ur tiogaidean tràth!

Ceòl nam Fèis will celebrate the Fèis movement in a special concert featuring young people from Fèisean across Scotland. Since its inception, Blas has made a virtue of ensuring young people are involved in the festival and this evening will be a fitting celebration of the Fèisean and all they have done, particularly in recent years.

Àite
Venue

Lochaber High School

Camaghael, Fort William PH33 7ND

bottom of page