top of page

Calum Martin @ 70 (1/9)

Calum Martin @ 70 (1/9)
01
Sultain / September 2023
1930
GMT

Live @ Venue

£5/£14/£16/£40

Stream online

£50

Tha seinneadair, sgrìobhaiche òrain agus oide Calum Màrtainn air a bhith a’ cluich agus a’ clàradh bho 1979. Stèidhte ann an Eilean Leòdhais, tha ùidh shònraichte aig Calum ann an cur a-mach na loidhne, cuide ri co-thionalan beaga Aimeireaganach Afraganach agus Tùsanaich Cree anns na Stàitean Aonaichte. Tha Calum ag aithris gun tèid aig jazz, ceòl dùthchasach agus stoidhlean bluegrass am freumhan a lorg ann an seinn sailm ann an taobh siar na h-Alba.

Tha Calum air co-obrachadh le iomadh neach-ealain thar nam bliadhnaichean gus aire a’ mhòr-shluaigh a thoirt do dh’òrain Gàidhlig. Dh’obraich e cuide ri Craig Armstrong (sgrìobhaiche-ciùil airson fiolman a leithid Romeo & Juliet aig Baz Luhrmann agus Moulin Rouge) air The Edge of the Sea, clàr a’ comharrachadh cur a-mach na loidhne mar thraidisean air leth.

Bidh Iseabail Anna Mhàrtainn, Seonaidh Beag Mac a' Mhaoilein, Dòmhnall Seathach, Fraser Fifield agus Ailean MacEanraig a' nochdadh còmhla ri Calum anns a' chonsart sònraichte sa bhaile far an deach e fhèin a thogail.

Gaelic singer, songwriter, and educator Calum Martin has been performing and recording since 1979. Based on the Isle of Lewis off the coast of Scotland, Calum has a special interest in Gaelic psalm singing, as well as pockets of African-American and Cree Indian congregations in the US. In fact, Calum explains, jazz, country and bluegrass styles can trace their musical origins in the Gaelic Psalms sung in the Western Isles of Scotland.

Calum has collaborated with renowned creatives over the years to bring Gaelic language and song to a world stage, notably Scottish film composer Craig Armstrong, renowned for his film scores for Baz Luhrmann’s Romeo and Juliet and Moulin Rouge, on The Edge of the Sea, a celebration of the unique tradition of Gaelic psalm singing.

Isobel Ann Martin, Seonaidh Beag Macmillan, Donald Shaw, Fraser Fifield and Allan Henderson will join Calum on stage to celebrate his 70th birthday in this special concert in Calum's home village.

Àite
Venue

Breasclete Community Hall

Breasclete Community Centre, Isle of Lewis HS2 9ED

bottom of page