top of page

Celebrating the 300th anniversary of the birth of Flora MacDonald

Celebrating the 300th anniversary of the birth of Flora MacDonald
09
Sultain / September 2022
1430
GMT

Live @ Venue

£10 / £25
Purchase Tickets

Stream online

£50

CHAIDH AN TACHARTAS SEO A CHUR DHETH. GABHAIBH AR LEISGEUL. MA CHEANNAICH SIBH TIOGAID/EAN BIDH SIBH A' FAOTAINN UR N-AIRGEAD AIR AIS ANN AN ÙINE NACH BI FADA.

14.30 - Òraid leis An Dtr. Dòmhnall Uilleam Stiùbhart:
Cànan agus Cultar Fionnghail agus a càirdean

15.15 - Film aig Clann Stafainn
Teàrlach san Eilean

15.30 - Dtr. Decker Forrest is Oileanaich Sabhal Mòr Ostaig le ceòl
Fuinn agus òrain bho dheireadh na 18mh linn nuair a bha Fionnghal beò

17.00 Biadh | Food

Cosgais
£25.00 - Na h-òraidean, ceòl agus biadh
£10.00 - Na h-òraidean agus ceòl a-mhàin
Fàilte romhaibh uile

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu marion@trotternish.org

THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE. IF YOU BOUGHT TICKETS YOU WILL RECEIVE A REFUND SOON.

14.30 - Talk by Dr Dòmhnall Uilleam Stewart:
Language and Culture of Flora MacDonald and friends

15.15 - Film from Staffin Children
Teàrlach san Eilean

15.30 - Dtr. Decker Forrest is Oileanaich Sabhal Mòr Ostaig le ceòl
18th century tunes and songs with Dr Decker Forrest and Sabhal Mòr Ostaig students

17.00 - Food

Cost
£25.00 - Talks, music and food
£10.00 - Talks and music only
All welcome

Simultaneous translation will be available for attendees without Gaelic

For more information contact marion@trotternish.org

Àite
Venue

Monkstadt House

Monkstadt House, IV51 9YN

bottom of page