top of page

Charlie McKerron, Ross Ainslie, Tim Edey & Marc Clement plus Òigridh Fèis nan Garbh Chrìochan

Charlie McKerron, Ross Ainslie, Tim Edey & Marc Clement plus Òigridh Fèis nan Garbh Chrìochan
01
Sultain / September 2023
1930
GMT

Live @ Venue

£5/£14/£16/£40

Stream online

£50

Tha cluicheadair fìdhle Capercaillie agus Session A9, Charlie Mckerron, air a bhith a’ cluich cuide ri Marc Clement agus Tim Edey fad còrr is 20 bliadhna agus, an dèidh cluich le Ross Ainslie aig iomadh seisean thar nam bliadhnaichean, dh’iarr e airsan tighinn cuide riutha bho chionn 10 bliadhna.

Bidh na ceòladairean seo a’ cur blas ciùil shaoghalta air puirt a sgrìobh Charlie, agus ’s fìor thoil leis seo a thaisbeanadh anns na cuirmean aige. Cuide ris a’ ghiotàr, cluinnear guth làidir Marc Clement agus sgil Tim Edey air a’ bhogsa-phutain. Chan eil Ross Ainslie ach air cur ris an tàlant a bhios air an àrd-ùrlair seo.

Gheibh an còmhlan seo tlachd bho bhith a’ cur dùbhlain roimh a chèile is tha an dàimh a th’ eadarra, a’ bhoile agus òcaideachadh a’ fàgail gach cuirm a nì iad eadar-dhealaichte.

Tha Charlie an-dràsta ag obair air a’ chlàr aige fhèin, a’ toirt a-steach ceòl bhon choimeasgadh seo cuide ri taic bho cheòladairean Ceilteach agus Saoghalta eile.

Bithibh an dùil ri oidhche làn cheòl air leth agus dibhearsan bho na ceòladairean cliùiteach seo. Tha an cuid sgil agus an tlachd a gheibh iad bho bhith a’ cluich còmhla a’ tighinn troimhe gu soilleir.

Cuiridh Òigridh Fèis nan Garbh Chrìochan taic riutha air an oidhche.

Capercaillie and Session A9 fiddle player, Charlie Mckerron has been playing with Marc Clement and Tim Edey for over 20 years, and after playing with Ross Ainslie at various sessions Charlie asked him to join the group around 10 years ago.

The musicians bring a world music backdrop to many of Mckerron’s compositions, which he likes to feature in his tours. As well as their guitars you can expect to hear the powerful voice of Marc Clement and Tim Edey’s brilliance on the melodeon. Ross Ainslie’s has only added to the talent in this outfit.

This combo certainly like to challenge each other. There is a musical soulfulness, the fury of the up tempo madness and incredible improvisation which makes every night a different experience.

Charlie is currently working on his solo album, which features some of the music from this line-up, as well as contributions from other Celtic and World musicians.

You can expect a night of amazing music and entertainment from these award-winning musicians. Their virtuosity and the sheer joy of performing together will always shine.

Young musicians from Fèis nan Garbh Chrìochan will support them on the night.

Àite
Venue

Acharacle Primary School

Acharacle Primary School, PH36 4JU

bottom of page