Chunna mi do long air sàile: Maighread Stiùbhart

28
Samhain / November 2020
16:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Tha àite sònraichte aig eathraichean, bàtaichean agus luingean ann am macmeanmna, bàrdachd agus òrain nan Gàidheal. Anns an òraid shònraichte seo aig Blas 2020, stiùiridh Maighread Stiùbhart sinn tro thaisbeanadh de bheartas òran a th' againn ann an Gàidhlig thar nan linntean aig a bheil ceanglaichean ri bàtaichean agus seòladh.

Boats, ships and galleys have long enjoyed a special place in the imagination, poetry and song of the Gael and in this special Blas 2020 lecture, as part of the Year of Coast & Waters, Gaelic singer Margaret Stewart will steer us through Gaeldom’s rich bounty of Gaelic song to explore how boats have been handled by our bàrds through the centuries, whether in praise, symbolism, elegy, eulogy, humour or satire.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG