Cladaichean is Uisgeachan | Coasts and Waters

Cladaichean is Uisgeachan | Coasts and Waters
24
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Anns a' chiad earrainn, nì Jo NicDhòmhnaill taghadh agus mìneachadh air cuid de na h-òrain san tasglann Fuaran aig Fèisean nan Gàidheal. San dàrna pàirt, bidh Seumas Greumach agus Kirsteen NicDhòmhnaill beò cuide ri Jo le òrain co-cheangailte ri cladaichean is uisgeachan na h-Alba.

In the first section of this event, Jo MacDonald introduces a selection of songs celebrating Scotland’s 2020 Themed Year, which are part of an archive built up during the year by Fèisean nan Gàidheal. The second part of the evening will be a live performance by James Graham and Kirsteen MacDonald of Gaelic songs associated with shores and waters, introduced by Jo.