Cuairt na Camanachd: Hugh Dan MacLennan

Cuairt na Camanachd: Hugh Dan MacLennan
30
Samhain / November 2020
16:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Òraid mu cheòl agus òrain co-cheangailte ri camanachd le fiosrachadh agus eachdraidh bho Ùisdean MacIllFhinnein agus ceòl bho Gary Innes is Eòghain MacEunraig.

A presentation of music and song connected with the great game of shinty with Hugh Dan MacLennan and music and song from Gary Innes & Ewen Henderson