Cuirm Naomh Anndrais | St Andrew's Concert

Cuirm Naomh Anndrais | St Andrew's Concert
30
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Cèilidh a' tòiseachadh le òrain ùra a chaidh a choimiseanadh airson Blas 2020. Tha na h-òrain uile a' comharrachadh Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan na h-Alba agus chaidh an sgrìobhadh le James Hind, Màiri Anna NicUalraig, Niall O’Gallagher agus Raonaid Walker. Thig an oidhche, agus Blas 2020, gu ceann le còmhlan ainmeil Innse Gall, Beinn Lee.

Performances of new Gaelic songs inspired by Scotland’s Coasts and Waters composed by James Hind, Mary Ann Kennedy, Niall O’Gallagher and Rachel Walker will form the first half of our finale event. Blas 2020’s St Andrew’s Night concert will be brought to a close by the Outer Hebridean band, Beinn Lee.