Dàimh

Dàimh
22
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Tha Dàimh agus ceòl nuadh-traidiseanta a’ dol làmh ri làimh.

Tha fìor dhàimh eadar buill a’ chòmhlain nan cluich, agus eadar iad is an luchd-èisteachd air feadh an t-saoghail a tha an còmhnaidh air am beò-ghlacadh len cleas.

A thuilleadh air an sin, tha dàimh eadar an ceòl is an ceòl traidiseanta on bheil iad a’ tarraing. Ann an saoghal ciùil na h-Alba, tha Dàimh aithinchte airson ceòl dùrachdach is treibhdhireach.

Thairis air còir is 20 bliadhna, tha an còmhlan air a bhith aig cridhe an ath-nuadhachaidh ann an cultar na Gàidhlig. Chaidh cuid de na buill an oideachadh aig Fèisean agus ann an Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, a’ cumail traidisean a’ chòmhlain beò.

Choisinn Dàimh duais MG Alba airson Còmhlan Folk na Bliadhna ann an 2015 agus 2018, agus tha iad air dàrna leth den amas aca cluich air a h-uile eilean ann an Alba far a bheil sluagh a' fuireach a choileanadh.

Forging the sound of the New Tradition, Dàimh are West Highland Music’s proudest exponents.

Dàimh, the Gaelic word for connection, perfectly describes the electrifying musical interplay between the individual band members and portrays the interaction with audiences attending their breath-taking live shows around the world.

It also translates as the connection to the deep musical well from which they draw their inspiration. On the Scottish music scene the name Dàimh has come to represent a sound of a time and place and a musical integrity that many strive to emulate.

Formed over 20 years ago the band have embodied the current wave of resurgence in Gaelic culture; the current line up includes younger musicians that have progressed through the thriving Feisean movement and Gaelic medium education system and joined the 3 remaining founding members to continue the cycle of the tradition.

Recent achievements include receiving the MG ALBA Folk Band of the Year Award in 2015 and 2018 and passing the halfway mark on their career ambition of performing on every populated Scottish Island.

Àite
Venue

Gairloch Community Hall

Gairloch, IV21 2BP