Dàimh teaghlaich is ciùil | Family and Musical Ties

Dàimh teaghlaich is ciùil | Family and Musical Ties
23
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Aonghas MacCoinnich (Dàimh & Seudan) agus Eilidh NicCoinnich (Dòchas) a' cluich còmhla ris an teaghlach. Bidh Fin Moore (Seudan) air a' phìob agus Sarah Hoy air an fhidhill cuide riutha.

Bidh a' chuirm seo ga sruthadh bho An Talla Mòr - Eighteen Twenty ann am Port Rìgh agus tha sinn fada nan comain airson an cuideachadh.

Angus MacKenzie (Dàimh & Seudan) and Eilidh MacKenzie (Dòchas), perform with their family. They will be joined by Fin Moore (Seudan) on pipes and Sarah Hoy on fiddle.

This events will be streamed from An Talla Mòr - Eighteen Twenty in Portree and we are very grateful to the owners for their support.