Ewen Henderson and Mischa MacPherson

Ewen Henderson and Mischa MacPherson
20
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

'S ann à Loch Abar a tha an neach-ciùil agus seinneadair Eòghann MacEanraig agus chaidh a bhogadh ann an ceòl agus dualchas na sgìre nuair a bha e glè òg. Thòisich e air an fhìdheall nuair nach robh e ach 6 bliadhna a dh'aois agus bhon uair sin tha e air cliù a chosnadh dha fhèin mar phìobaire, sheinneadair agus cheòladair a chuireadh gleus air iomadh inneal-chiùil. Na òige, fhuair e oideachadh nach gabh tomhas bho cuid de shàr-ghaisgich a' chultair - leithid Aonghas Grannd air an fhìdheall agus Aonghas Mac Cholla air' a phìob - aig a' cheart àm 's a bha dualchas làidir a chuideachd fhèin a' toirt buaidh mhaireannach air.

Rugadh 's thogadh Mischa Nic a' Phearsain ann an Leòdhas, 's tha i a-nis aithnichte mar tè de na prìomh sheinneadairean Gàidhlig ann an Alba. Choisinn i Duais Òigridh Folk BBC Rèidio 2 agus Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna aig Duaisean Ceòl Traidiseanta MG Alba.

Bidh Monadh Ruadh, còmhlan ciùil Fhèis Spè, cuideachad a' gabhail pàirt sa chuirm.

Ewen Henderson hails from Lochaber in the West Highlands of Scotland and has been naturally steeped in the traditional music and Gaelic culture of the area from an early age. Ewen started learning the fiddle at five years of age and has since then mastered an impressive array of instruments, having had the privilege of learning from many of the true masters of West Highland traditional music - Aonghas Grant Snr. on fiddle most notably - whilst also being influenced by his strong family musical heritage.

Born and brought up on the Isle of Lewis, Mischa MacPherson is among the finest Gaelic singers of her generation. She is a past winner of the BBC Radio 2 Young Folk Award and MG Alba’s Scots Trad Music Award for Gaelic Singer of the Year. 

Also performing at this event will be Monadh Ruadh, the senior Fèis Spè band.

Àite
Venue

Talla nan Ròs

King Street, Kingussie, PH21 1HP