top of page

Geama nan Gàidheal | The Game of the Gael
with Gary Innes & Hugh Dan MacLennan

Geama nan Gàidheal | The Game of the Gael
with Gary Innes & Hugh Dan MacLennan
09
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34
Purchase Tickets

Stream online

£50

CHAIDH AN TACHARTAS SEO A CHUR DHETH. GABHAIBH AR LEISGEUL. MA CHEANNAICH SIBH TIOGAID/EAN BIDH SIBH A' FAOTAINN UR N-AIRGEAD AIR AIS ANN AN ÙINE NACH BI FADA.

Ann an Geama nan Gàidheal bidh dithis ghaisgeach na camanachd, Gary Innes agus Ùisdean MacIllinnein, a’ toirt dhuinn cuimhneachain air a’ gheama ann an Loch Abar. Bidh òrain is ceòl ann co-cheangailte ris an sgìre agus ri iomain, cho math ri sealladh air stuth bhon chruinneachadh aig Taigh-tasgaidh Taobh Siar na Gàidhealtachd anns a’ Ghearasdan, far a bheil nithean sònraichte co-cheangailte ris a’ chamanachd.

Oidhche shònraichte do dhuine sam bith le ùidh ann an Geama nan Gàidheal agus a phàirt cudromach ann an dualchas na sgìre.

THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE. IF YOU BOUGHT TICKETS YOU WILL RECEIVE A REFUND SOON.

The Game of the Gael is a celebration of the 100th anniversary of the West Highland Museum in Fort William which boasts, among its significant collections of historical material, some very important shinty artefacts which will be the centrepiece of this event.

Two local shinty aficionados Gary Innes and Hugh Dan MacLennan will be returning to their home stomping ground to weave a web of wayward strands around the museum’s shinty holdings and local songs, tunes and stories about the game.

The focus will be on the history of shinty in the whole of Lochaber from Spean Bridge through Fort William, to Ballachulish and across to Kilmallie. Gary and Hugh Dan will reflect on their own parts in the evolving and continuing history of shinty around the town and will be recalling many of the game’s most important occasions.

Amongst the artefacts on display will be the MacLagan caman from Argyll-shire, an authentic Ballachulish-type caman believed to have been made by the great caman maker Hughie Buchanan and several medals dating back to the decade of the establishment of the museum when Lochaber were a force to be reckoned with in senior shinty. The show will also include some items rarely seen before and one or two surprise items which have never been shown publicly.

Àite
Venue

Highland Cinema

Cameron Square, Fort William PH33 6AJ

bottom of page