Iain Fraser - Gneiss - celebrating 30 years of Fèis Rois nan Inbheach

Iain Fraser - Gneiss - celebrating 30 years of Fèis Rois nan Inbheach
26
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Gus an 30mh bliadhna de dh’Fhèis Rois nan Inbheach a chomharrachadh, tha Fèis Rois a’ foillseachadh ceòl ùr le Iain Friseal, fear de phrìomh fhìdhlearan na h-Alba agus fear de na luchd-teagaisg aig a’ chiad Fhèis. Air ainmeachadh airson an t-seann chreag a tha air feadh iar-thuath na h-Alba, gheibhear blas de na h-àitean is na daoine a th’ air cuir ri leasachadh na Fèise agus mar a thathas a’ cumail an traidisean beò. Bidh Wendy Weatherby, Signy Jakobsdottir, Wendy Stiùbhart, Graeme Armstrong, Calum Ailig Mac a' Mhaoilein, Seumas Ros agus Gòrdan Gunn a’ cluich còmhla ri Iain.

To celebrate the 30th anniversary of Fèis Rois nan Inbheach, the annual Highland festival for adult learners of traditional music, Fèis Rois presents a new suite of music by leading Scottish fiddler Iain Fraser, one of the event’s inaugural tutors. Named for the ancient rocks underlying much of north-west Scotland, it draws inspiration from the places and people that have contributed to the Fèis’s development, while evoking the passing on of tradition. Together with Fraser, the performance features Wendy Weatherby, Signy Jakobsdottir, Wendy Stewart, Graeme Armstrong, Calum Alex Macmillan, James Ross and Gordon Gunn.

Àite
Venue

MacPhail Centre

5 Mill Street, Ullapool, IV26 2UN