top of page

Itheamaid is Òlamaid: Food & Drink in Gaelic song

Itheamaid is Òlamaid: Food & Drink in Gaelic song
06
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

£50

Stèidhichte air rannsachadh le Jo NicDhòmhnaill airson Bliadhna nan Sgeul 2022 a chomharrachadh, bidh Raonaid Walker agus Gillebrìde MacIllemhaoil a' toirt thugainn taghadh de dh'òrain co-cheangailte ri biadh is deoch. Bidh a' chuirm air a lìgbhrigeadh ann an Gàidhlig le Angela NicEachainn, le eadar-mhìneachadh dhaibhsan a bhios ga iarraidh.

Bidh drama bheag agus criomagan bìdhe ionadail ann letheach slighe.

Based on research by Jo MacDonald, singers Rachel Walker and Gillebrìde MacMillan will bring audience the stories behind food and drink in a selection of Gaelic songs. A fascinating take on Scotland's Year of Stories. This event will be in Gaelic, narrated by Angela MacEachen, with translation available.

The interval will feature some produce from the area and a local dram.

Àite
Venue

Eden Court: MacLean Room

Bishop’s Road
Inverness
IV3 5SA

bottom of page