top of page

Lèirsinn plus Malin Lewis

Lèirsinn plus Malin Lewis
05
Sultain / September 2023
1930
GMT

Live @ Venue

£5/£14/£16/£40

Stream online

£50

Is e pìos-ciùil ùr-ghnàthach a th’ ann an Lèirsinn le Eòghann MacEunraig, ceòladair agus sgrìobhaiche-ciùil à Lochabair, a bhios a’ sgrùdadh mar a bhios mac an duine a’ coimhead agus a’ freagairt ri àitichean fiosaigeach agus mar a tha macmeanmna, ann an dòigh air choireigin, a’ toirt buaidh air seo:

“Thàinig am beachd thugam tron ghlasadh-sluaigh, nuair a bha bacadh air siubhal. Thòisich mi air mi fhìn a thoirt air falbh air tursan macmeanmnail gu àitichean na b’ fhaide air falbh agus, grunn thursan, bha mi air mo ghluasad gus ceòl a dhèanamh a bh’ air a bhrosnachadh leis na tursan seo. Aon uair ’s gun do thog na bacaidhean-siubhail, ghabh mi sgrìob anns an da-rìribh do na h-àitichean seo agus sgrìobh mi pìosan-ciùil eile a bh’ air am brosnachadh leis na h-àitichean fìrinneach. Bidh Lèirsinn a’ toirt nam paidhrichean de phìosan-ciùil seo ri chèile agus a’ toirt cuireadh don luchd-èisteachd coimhead ri cho mòr ’s a bhios ar macmeanmna agus ar eòlasan a’ cur cruth is dath air na h-àitichean mun cuairt oirnn.”

A-nochd, bidh Eòghann an cuideachd charaidean ceòlmhor Megan NicEunraig (fidheall, piàna & seinn), Hamish Napier (piàna & fìdeag), Innes Watson (giotàr & fidheall), Iain MacPhàrlain (fidheall & fìdeag) agus Su-a-Lee (cello).

Cuiridh pìobaire, fìdhlear, sgrìobaiche-ciùil agus cruthaiche ionnsramaidean Malin Lewis an oidhche gu dol.

Lèirsinn (meaning perception in Gaelic) is an innovative new piece of music by Lochaber multi-instrumentalist and composer, Ewen Henderson, which explores the way humans relate and respond to the physical spaces and landscapes around them and how this, in some way, is shaped by the imagination:

"The initial idea of Lèirsinn was born during lockdown, when travel was heavily restricted. I found myself taking imaginary journeys to places further afield and, on several occasions, feeling moved to compose pieces of music inspired by these trips. Once restrictions lifted, I made actual physical journeys to these places and wrote further pieces of music inspired by these "real" trips. Lèirsinn brings these pairs of pieces of music together and invites the audience to explore the extent to which our imaginations shape and colour our experiences of the places around us."

For the performances, Ewen will be joined by a stellar line-up of musicians including Megan Henderson (fiddle, piano & vocals), Hamish Napier (piano & whistles), Innes Watson (guitar & fiddle), Iain MacFarlane (fiddle & whistle) and Su-a Lee (cello).

Malin Lewis – piper, fiddler, composer and instrument maker – will provide support on the night.

Àite
Venue

Plockton High School

Plockton IV52 8TU

bottom of page