top of page

Mary Smith @ 80

Mary Smith @ 80
10
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£16/£14/£5/£38

Stream online

£50

'S e tlachd a th' ann daonnan aig Blas luaidh a dhèanamh air cuid de na seudan as fheàrr a th' againn ann an dualchas na Gàidhlig agus, am-bliadhna, tha Màiri Nic a' Ghobhainn a' comharrachadh gu bheil i air aois 80 a ruighinn. Tha Màiri air cliù nach beag a chosnadh mar sheinneadair ach tha i cuideachd aithnichte mar neach-ealain. Tha i air a taghadh fhèin de cheòladairean is seinneadairean a tharraing còmhla agus abair taghadh - Julie Fowlis, Cairistìona Primrose, Maighread & Tríona Ní Dhomhnaill, Jo NicDhòmhnaill, Emma NicLeòid, Julie Murphy, Pàdruig Moireasdan, Catriona Nicdhòmhnaill, Anna Mhoireach agus Ailean Dòmhnallach. Dèanaibh cinnteach gum faigh sibh ur tiogaidean tràth!

Celebrating the significant birthday of Mary Smith, one of our most respected traditional singers and a frequent representative of the tradition at overseas festivals. Mary released her album "Sgiath Airgid" in 2004, having previously recorded an album while living in New Zealand. As well as an expert on Gaelic song, Mary is a visual artists and her experience and skills stretch across a wide range of areas, from Gaelic book illustration to screen-printing, to curating. Mary published her book of Gaelic songs and photographs in 2006 entitled “Sheòl Mi ’n-Uiridh”.

Mary will be joined by Julie Fowlis, Christine Primrose, Maighread & Tríona Ní Dhomhnaill, Jo MacDonald, Emma Macleod, Julie Murphy, Pàdruig Morrison, Catriona Macdonald, Anna Murray and Allan MacDonald. What a line-up!

Àite
Venue

An Lanntair

Kenneth Street, Stornoway HS1 2DS

bottom of page