Murdo Louis aig Blas

Murdo Louis aig Blas
27
Samhain / November 2020
19:30
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Murdo Louis MacÌomhair le a smuaintean, a bheachdan agus a bhàrdachd shònraichte airson luchd-amhairc Blas a chur ann an deagh shunnd.

Murdo Louis MacIver with his thoughts, views and special poetry to keep the Blas audience in good form.