Oidhche do Chatriona

Oidhche do Chatriona
19
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Gu mi-fhortanach, ri linn suidheachadh Covid sa choimhearsnachd, b' fheudar dhuinn co-dhùnadh a ruighinn gun a dhol air adhart leis a' chuirm seo. Tha sinn gu math duilich mu dheidhinn seo. Gheibh a h-uile duine a cheannaich tiogaid ath-dhìoladh.

A' dèanamh luaidh air tè de shàr-sheinneadairean agus pìobairean nan Eilean Siar. Tha Catriona Garbutt a' toirt còmhla cuid de na h-aoighean a dh'iarr i fhèin airson cèilidh a' comharrachadh ceann-bliadhna sònraichte.

Unfortunately, due to the Covid situation in the community at present, we have had to cancel this event. Our apologies. Everyone who purchased a ticket will have their money refunded.

A cèilidh to mark a significant birthday of one of the Western Isles’ most accomplished tradition bearers. Piper, singer and teacher, Catriona Garbutt, has brought together her choice of guests for a celebratory cèilidh.

Àite
Venue

Iochdar Hall

Iochdar, Isle of South Uist, HS8 5RQ