top of page

Rita Hunter @ 70

Rita Hunter @ 70
02
Sultain / September 2023
1930
GMT

Live @ Venue

£5/£14/£16/£40

Stream online

£50

Tha Rita Nic an t-Sealgair air a bhith air leth cudromach ann a bhith a’ fàs agus a’ togail ùidh ann an ceòl traidiseanta air a’ Ghàidhealtachd ach cudeachd air feadh na h-Alba le a cuid obrach ann an iomairt nam Fèisean agus Fleadh Ciùil Bhaile Chàil. Mar a’ chiad rianaire agus an uair sin manaidsear air Fèis Rois eadar 1988 agus 2008, chuir i mòran phròiseactan an gnìomh a tha fhathast a’ dol san latha an-diugh, gu seach h-àraid na Cèilidhean air Chuairt, a bhios a’ toirt cothrom do luchd-ciùil òga eòlas fhaighinn air a bhith a’ cluich gu proifeiseanta agus a’ falbh air chuairtean.

Tha ceòladair cliùiteach na Gàidhlig, Ailean Dòmhnullach, air meas mòr a choisinn dha fhèin air feadh an t-saoghail mar sgrìobhaiche-ciùil, stiùiriche, pìobaire, seinneadair, oide agus òraidiche air ceòl Gàidhlig. Anns an taisbeanadh sònraichte seo, a nochd an toiseach aig Piping Live! 2022, bidh Ailean an cuideachd Fionnlagh Dòmhnallach, Iain MacPhàrlain, Leonard Barry agus Ali Hutton is iad a’ cluich puirt Ailein fhèin bho chruinneachaidhean A’ Cheud Cheud agus An Dara Ceud, nan lùib am port aithnichte aige ‘We’re a Case the Bunch of Us’.

Tha seann chom-pàirtichean Fèis Rois, air a bheil Rita gu math eòlach, Siannie Moodie & Annia NicIlleBhrath a' tighinn còmhla son òrain Ghàidhlig is ceòl aighearrach traideasanta a chluiche.

Tha sinn air ar dòigh seo a chur ri prògram Blas na bliadhna gus co-là-breith Rita a chomharrachadh.

Rita Hunter has been a driving force behind much of the growth in interest in traditional music in the Highlands particularly but also in Scotland generally with her tireless work and advocacy through the Fèisean movement and the Highland Traditional Music Festival. As the guiding spirit of Fèis Rois between 1988 and 2008, Rita introduced many projects and ideas that continue to act as her legacy, notably the Ceilidh Trail which gives young musicians performing and touring experience in preparation for professional careers.

Allan MacDonald is in demand internationally as a composer, musical director, piper, singer, workshop leader, and lecturer on Gaelic music. In this special show which was premiered at Piping Live! 2022, Allan is joined on stage by a house band of traditional music greats - Finlay MacDonald, Iain MacFarlane, Leonard Barry and Ali Hutton - as they perform Allan's compositions from his seminal Moidart collections The First Hundred and The Second Hundred, including his tune 'We're a Case the Bunch of Us'.

Former Fèis Rois participants, who are very well known to Rita, Siannie Moodie & Annia MacGillivray come together to share their music and Gaelic song.

We are delighted to welcome this show to Blas to celebrate Rita’s 70th birthday.

Àite
Venue

Gairloch Community Hall

Gairloch IV21 2DN

bottom of page