Sian and Trail West live from Eden Court

Sian and Trail West live from Eden Court
28
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Thug Sian - Ceitlin Lilidh, Eilidh NicCarmaig agus Ellen NicDhòmhnaill cuide ri Innes White - a-mach a' chiad chlàr aca aig toiseach na bliadhna. Ged a chaidh maill a chur orra 10 bliadhnaichean den chòmhlan a chomharrachadh am bliadhna, tha sinn air leth toilichte fàilte a chur air Trail West gu Blas.

Gaelic singers Ceitlin Lilidh, Eilidh Cormack and Ellen MacDonald joined by Innes White make up Sian who released their first album at the start of the year. Having had celebrations marking 10 years of the band curtailed, we are delighted to welcome Trail West in their special anniversary year in a livestream from Eden Court, Inverness.