Tac an Teine

Tac an Teine
21
Samhain / November 2020
17:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Bidh aoigh no dhà os cionn na seinn agus faodaidh sibhse pàirt a ghabhail cuideachd!

A guest or two will lead the singing and you'd be welcome to take part too!