Tac an Teine le Seinneadairean Fuaran

Tac an Teine le Seinneadairean Fuaran
28
Samhain / November 2020
17:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Bidh na seinneadairean òga a tha an sàs an am pròiseact Fuaran Fèisean nan Gàidheal na bliadhna-sa a’ dèanamh a’ chiad chuirm aca còmhla. Cluinnidh sibh taghadh mhath de dh’òrain Ghàidhlig a tha an òigridh fhèin air a rannsachadh. Bheir sinn dhuibh faclan sgrìobhte na h-òrain agus faodaidh sibhse a bhith a’ seinn còmhla riutha bhon taigh.

The young Gaelic singers involved in Fèisean nan Gàidheal's Fuaran 2020 project will perform their first concert together. Expect to hear a range of songs that have been chosen and researched by the youngsters. You can join in from home too - just follow along on the comments where we’ll be posting the song words.